Naslovnica » Natječaji » NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/-ICE

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/-ICE

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 46/99, 35/08 i127/19 i 151/22),  članka 205.   Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), članka 36. i 37. Statuta Doma za starije osobe Vela Luka, Upravno vijeće Doma za starije osobe Vela Luka, na temelju  Odluke KLASA: 007-04/23-02/29,  URBROJ: 2117-21-1-01/1-23-22 od  8.12.2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice

Doma za starije osobe Vela Luka

Za ravnatelja/-icu Doma za starije  osobe Vela Luka(u daljnjem tekstu: Dom) može biti

imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom

3.u odnosu na koju  nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1.  Zakona o socijalnoj skrbi.

 1. hrvatsko državljanstvo.

Ravnatelja/-icu Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba može

biti ponovno imenovana za ravnatelja/-icu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. domovnicu ili presliku osobne iskaznice,
 3. diplomu (ovjerenu presliku kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju)
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja
 6. izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana predaje natječaja
 8. Izjava kandidata o nepostojanju zapreke iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 39.stavka 2. Zakonom o ustanovama (vlastoručno potpisana)

Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19, 84/21).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine”, br.  84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine”, br.  84/21).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%

20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine”, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine”, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj

skrbi, pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti (Dom).

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dom za starije osobe Vela Luka,   s naznakom „Natječaj

za ravnatelja/-icu – ne otvarati“, u roku od 8  dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na Natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom za starije osobe Vela Luka  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u

svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za

podnošenje prijava.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za ravnatelja-icu

NN – 2023 – 155 – 8367957

 

 

Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Doma za starije osobe Vela Luka

Skip to content