Naslovnica » Natječaji » NATJEČAJ ZA ČISTAČICU NA ODREĐENO VRIJEME

NATJEČAJ ZA ČISTAČICU NA ODREĐENO VRIJEME

Natječaj za čistačicu na određeno vrijeme

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA  LUKA

20270  Vela  Luka,  Ulica 3  1

OIB: 29035775999

KLASA: 112-02/22-01/8

URBROJ: 2117-21-1-02/1-22-241

Vela  Luka, 2.11.2022.godine

Temeljem članka 7. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Vela Luka u Veloj Luci i Suglasnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje KLASA: 550-01/22-01/06, URBROJ: 2117-12-22-08 od 19.svibnja 2022.godine, ravnateljica Doma za starije osobe Vela Luka Nikolina Žuvela raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme,  puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Vela Luka za radno mjesto:

 

  1. ČISTAČICA – 1 izvršitelj/ica (m/ž), mjesto rada Dom za starije osobe Vela Luka

 

Stručni uvjeti:  – završeno osnovnoškolsko obrazovanje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz probni rad od 1 mjesec.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće:

  1. Životopis,
  2. Osobna iskaznica,
  3. Rodni list,
  4. Dokaz o stečenom obrazovanju (preslika svjedodžbe)
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  6. Dokaz o nekažnjavanju ne stariji od 30 dana

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na web stranici ustanove i objave putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose poštom na gore navedenu adresu  – s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Doma www.dom-velaluka.hr

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za starije osobe Vela Luka, da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Skip to content