Naslovnica » novosti

Objave: novosti

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ČISTAČICA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za čistačicu

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA  LUKA

20270  Vela  Luka,  Ulica 3  1

OIB: 29035775999

KLASA: 112-02/22-01/6

URBROJ: 2117-21-1-02/1-22-230

Vela  Luka, 4.10.2022.godine

 

Temeljem članka 7. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Vela Luka u Veloj Luci i Suglasnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje KLASA: 550-01/22-01/06, URBROJ: 2117-12-22-14 od 29.rujna 2022.godine, ravnateljica Doma za starije osobe Vela Luka Nikolina Žuvela raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Vela Luka za radno mjesto: (više…)

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA  LUKA

20270  Vela  Luka,  Ulica 3  1

OIB: 29035775999

KLASA: 112-02/22-01/5

URBROJ: 2117-21-1-02/1-22-205

Vela  Luka, 6.09.2022.godine

 

Temeljem članka 7. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Vela Luka u Veloj Luci i Suglasnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje KLASA: 550-01/22-01/06, URBROJ: 2117-12-22-12 od 22.kolovoza 2022.godine, ravnateljica Doma za starije osobe Vela Luka Nikolina Žuvela raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme u Domu za starije osobe Vela Luka za radno mjesto:

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/ TEHIČAR – 1 izvršitelj/ica (m/ž), mjesto rada Dom za starije osobe Vela Luka

 

Stručni uvjeti:  – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

 

Posebni uvjeti: odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Radni odnos se zasniva uz probni rad od 2 mjeseca.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće:

 1. Životopis,
 2. Osobna iskaznica,
 3. Rodni list,
 4. Dokaz o stečenom obrazovanju (preslika svjedodžbe)
 5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. Dokaz o nekažnjavanju ne stariji od 30 dana
 7. Preslika odobrenja za samostalan rad

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

 

Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na web stranici ustanove i objave putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave se podnose poštom na gore navedenu adresu  – s naznakom „Za natječaj“.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za starije osobe Vela Luka da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru tehničara

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

ULICA 3  1

VELA LUKA

OIB: 29035775999

KLASA: 112-02/22-01/1

URBROJ: 2117-21-1-02/1-29

Vela Luka, 3.03.2022.godine

 

Temeljem članka 7. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Vela Luka u Veloj Luci, i članka 40. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta stavak 4.2,  te Suglasnosti upravnog odjela za društvene djelatnosti KLASA: 550-01/22-01/06, URBROJ: 2117-12-22-04, iz 28.veljače 2022.god., ravnateljica Doma za starije osobe Vela Luka objavljuje:

N  A  T  J  E  Č  A  J  

 

Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 1. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Uvjeti:

 • Završena srednja stručna sprema za medicinsku sestru/tehničara
 • Odobrenje za samostalan rad koje je izdala nadležna komora
 • Nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi
 • Probni rad 2 mjeseca

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • rodni list
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi (svjedodžbu)
 • dokaz da kandidat/kinja ima odobrenje za samostalan rad od nadležne komore (licenca)
 • potvrdu o ukupnom stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni ne stariju od šest mjeseci

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta se podnose poštom ili osobno na adresu:

Dom za starije osobe Vela Luka, Ulica 3, broj 1, 20270 Vela Luka

–    s naznakom „Za natječaj“

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Doma www.dom-velaluka.hr

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati:

 

RAVNATELJICA:

Nikolina Žuvela, dipl.soc.radnica

 

 

Natječaj za radno mjesto medicinska sestra -tehničar na određeno vrijeme

Radno vrijeme sa strankama

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi Ulica 3.br.1, Vela Luka

Projekt Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi Ulica 3.br.1, Vela Luka, čiji je nositelj projekta Dom za starije osobe Vela Luka financiran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja a u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.

Ukupni iznos projekta je 4.073.400,57 kuna.

Ukupni planirani prihvatljivi troškovi projekta su 4.054.650,57 kuna.

Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva EU u iznosu od 1.483.904,69 kuna.

Iznos od 2.589.495,88 osigurava osnivač ustanove Dubrovačko-neretvanska županija.

Dom za starije osobe Vela Luka ima kapacitet za smještaj 72 korisnika te ima 30 stalno zaposlenih radnika.

Ovim projektom doprinijeti će se povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Provedeni su radovi na toplinskoj izolaciji vanjskih zidova grijanog prostora s vanjske strane slojem kamene vune , toplinskoj izolaciji terasa slojem kamene vune s unutarnje strane, toplinskoj izolaciji kosog krovišta iznad grijanog prostora slojem mineralne vune, toplinskoj izolaciji stropa, zamjeni postojeće stolarije novom i zaštitom od sunčevog zračenja u vidu ALU grilja, stolarija je ugrađena RAL sistemom i ugrađeni su solarni kolektori za pripremu tople vode.

Glavni cilj ovog projekta je smanjenje potrošnje energije u Domu za starije osobe Vela Luka i korištenje obnovljivog izvora energije za pripremu potrošnje tople vode.

Očekivani rezultati su značajna ušteda financijskih sredstava koje se troše za grijanje zgrade. Prijašnji energetski razred zgrade D, zamijenjen je energetskim razredom A.

Razdoblje provedbe projekta je od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 19.10.2018.godine do završetka i primopredaje radova 10.06.2020.

Za dodatne informacije vezano uz provedbu projekta, interesne strane se mogu obratiti ravnateljici Nikolini Žuvela na e-mail:

ravnatelj@dom-velaluka.hr

Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi Ulica 3.br.1, Vela Luka        Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi Ulica 3.br.1, Vela Luka

Strukturni fondovi

Uvođenje u posao i tijek radova na energetskoj obnovi zgrade

Prema Ugovoru o izvođenju radova na Energetskoj obnovi zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi Ulica 3, broj 1, 20 270 Vela Luka, 5.lipnja 2019.godine održano je Uvođenje Izvođača u posao. Uvođenjem u posao Izvođač i Nadzorni inženjer otvorili su građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, te je Izvođaču predana sva projektna dokumentacija. Prisutni su bili predstavnica Dubrovačko-neretvanske županije Danijela Begić, ravnateljica Doma za starije osobe Vela Luka Nikolina Žuvela, predstavnik Izvođača Miho Klečak i nadzorni inženjer Damir Jović.

Time su službeno započeti radovi u trajanju od deset mjeseci.

Promjena cijena usluge smještaja

Od 1.srpnja 2019.godine cijene usluga smještaja se povećavaju za 15%. Do promjena cijena došlo je temeljem prijedloga Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za društvene djelatnosti i Odlukom Upravnog vijeća Doma za starije osobe Vela Luka donesenoj na 5.sjednici održanoj 19.lipnja 2019.godine.

Cjenik 2019

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

26.listopada 2018.godine, ravnateljica Nikolina Žuvela sudjelovala je na svečanom uručivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi ulica 3, broj 1, Vela Luka.

Domu je kao prijavitelju projekta ovim ugovorom dodjeljeno 1.483.904,69 kuna bespovratnih sredstava. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 4.054.650,57 kuna.

Cilj projekta je obnovom energetske funkcionalnosti zgrade ostvariti uštedu toplinske energije od 85,61%.

Glavni projekt se sastoji od izmjene krovišta iznad grijanog prostora, povećanja toplinske zaštite vanjskog zida, povećanja toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru, zamjena vanjske stolarije te ugradnja solarnih kolektora za pripremu tople vode.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Izmjene Zahtjeva za smještaj u Dom

Obavještavamo poštovane korisnike kako je, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju  izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), došlo do promjena u potrebnoj dokumentaciji za prijem u Dom.

Molimo Vas da obratite pozornost na izmjene u slijedećem linku.

Dokumentacija i zahtjev za smjestaj GDPR

 

Promjene cijena usluga

Od 1.05.2018.godine Odlukom upravnog vijeća ustanove i uz Suglasnost osnivača Dubrovačko-Neretvanske županije,

mijenjaju se cijene usluga Doma.

Promjene cijena uslugaPromjene cijena usluga

Skip to content