Home » Tijela Doma

Tijela Doma

Upravno vijeće

Domom upravlja upravno vijeće, koje ima pet članova, od kojih su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika i jedan predstavnik korisnika.

Predstavnike Osnivača bira i imenuje župan.

Predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Predstavnika korisnika biraju korisnici na skupu korisnika, a imenuje ga Osnivač.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Ravnatelj

Ravnatelja Doma imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Ravnatelj je voditelj Doma, organizira i vodi rad i poslovanje Doma te predstavlja i zastupa Dom. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Doma.

Mandat ravnatelja traje 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Doma, tj. socijalna radnica, voditelj odjela za brigu o zdravlju i pojačanu njegu korisnika te medicinske sestre.

Sjednice stručnog vijeća sazivaju se najmanje jednom tromjesečno, a po potrebi ili na zahtjev ravnatelja i češće.